Хяналт шалгалтын ногдолын мэдээ /2020он/

Шалгалтын төрөлИлрүүлсэн зөрчилНөхөн татварТоргууль, алдангиНийт дүн
Эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт12964911.8830653,0652812,11483465,1
Төлөвлөгөөт бус2813427.0222892.3103099.4325991.7
Бүгд15778338.91053545.3755911.51809456.8
мян/төг