АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТАТВАРЫН БУЦААН ОЛГОЛТЫГ ОЛГОНО

ААНОАТ-ын тухай хуулийн дагуу 2021 оны аж ахуйн нэгжийн буцаан олголт болох 41,7 тэрбум төгрөгийг олгож эхэллээ.
Үүнд:
1️⃣АНОАТ-ын тухай хуулийн 22.1
З00 саяас 1,5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой татвараа төлсөн 2555 татвар төлөгч 90%-ийн буцаан олголт авах эрх үүсч 36,9 тэрбум төгрөг
2️⃣ААНОАТ-ын тухай хуулийн 22.5.1
Алслагдсан бүсэд байрлах 57 татвар төлөгч байрлалаас хамаарч 50% болон 90%-ийн буцаан олголт авахаар тайлан нь баталгаажиж 0,5 тэрбум төгрөг
3️⃣ААНОАТ-ын тухай хуулийн 22.5.6
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ажил олгогчийн хөнгөлөлтөд 7 татвар төлөгч хамрагдаж 21,9 сая төгрөг
4️⃣ААНОАТ-ын тухай хуулийн 22.5.10
Газар тариалан эрхлэгчийн хөнгөлөлтөд 2 татвар төлөгч хамрагдаж 63 сая төгрөг
5️⃣АААНОАТ-ын тухай хуулийн 28.4
178 татвар төлөгчид илүү төлсөн татвар болох 1,4 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг татвар төлөгчийн дансанд шилжүүлнэ.
Тайлангаа цагтаа илгээж,
Татвараа хугацаандаа төлж,
Татварын хөнгөлөлтөө эдлээрэй.
Татвар төлөгчдөдөө баярлалаа.