ШУДАРГА ЁС, ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД

Татварын хэлтсийн “Авлигын эсрэг 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хүрээнд хэлтсийн авлигын эсрэг сургалт, мэдээллийн самбарыг шинэчлэн холбогдох мэдээ, мэдээллийг байршуулан ажиллав.