Иргэний шилжилт, хөдөлгөөн

Харьяа татварын албанд татвар төлөгч иргэн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

  1. Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хоёр тал/
  3. Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт /өөрөө бичиж ирэх/
  4. Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн тухай баримт бичгийн хуулбар, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт/