Бүртгэлээс хасах

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах.

Татвартөлөгчийг дараахь тохиолдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

  1. Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон;
  2. Хуульд заасан бусад үндэслэлээр