Тайлангийн маягт, бөглөх заацвар

Малын тоо толгойн албан татварын тайлангийн маягт/ТТ-31/, нөхөх зааврын хамт

ХХОАТ-ын тайлан гаргах заавар / цалин хөдөлмөрийн хөлс, хөрөнгө борлуулсны орлоготой иргэний хувьд/

ХХОАТ-ын тайлан гаргах заавар / урлаг, спорт/

Цахим татварын системээс хялбаршуулсан горимоор тайлан илгээх заавар

ХХОАТ-ын тайланг хэн гаргах,материал хавсаргах зааварХувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргах заавар /

Төрийн албан хаагч/Бизнес эхрлэгч хувь хүн орлогын албан татвараа тайлагнах гарын авлага

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн маягт /ТТ-06/

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэх тооцоо (ТТ-02 в)

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо (ТТ-02 б)

Хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоо (ТТ-02 а)

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан TT23

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан иргэний орлогын албан татварын тайлан TT14

Жишиг татварын тайлан TT07

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ TT05(8)

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан

Газрын төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT20

Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тайлан 2002.06.28 TT22

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ногдол ашгийн тайлан 2001.06.28 TT21