ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган  зөвлөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.