Тайлагнах, төлөх хугацаа.

Татвар тайлагнах, төлөх хугацаа

Татварын төрөл Татвар төлөх хугацааТайлагнах хугацаа
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварСарын бүрийн 25Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор
Хувь хүний орлогын албан татвар /Суутган/Сар бүрийн эцэст суутган авч дараа сарын 10-ны доторУлирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор
Хувь хүний орлогын албан татвар /хувиараа бизнес эрхлэгч иргэд/Дараа улирлын эхний сарын 15-ны доторИОТТХ -аар дараа оны 2 сарын 15-ны дотор
Онцгой албан татварСар бүрийн 25-ны доторДараа сарын 5-ны дотор
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварДараа сарын 10-ны доторДараа сарын 10-ны дотор
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварХувь хүн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө Тайлагнахгүй
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэнцүү хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны доторДараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварХуулийн этгээд улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр, Хувь хүн жил бүрийн 2 дугаар сарын 15–ны дотор нэг удааДараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор
Бууны албан татварЖил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ны доторТайлагнахгүй
Авто бензин, дизелийн түлшний албан татварОрж ирсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн доторУлирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрТухайн улирлын төлбөрийг дараагийн улиралд багтаанДараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр/ургамал, ан амьтан, ой, ус рашааны нөөц/Дараа сарын 10-ны доторДараа оны 1 дүгээр сарын 10-ны дотор