Хяналт шалгалтын мэдээ

2023  ОНЫ 03 САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР ТАТВАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХАМРАГДАЛТЫН БАЙДАЛ /Өссөн дүнгэр/
/мян.төг/
Д/Д Хяналт шалгалтанд хамрагдсан Зөрчлийн дүн Төлбөрийн дүн
Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт НӨАТ-аас хасагдах, Татан буугдах, Хууль хяналтын байгууллагын хүсэлтээр Нийт
Тайлант онд Нөхөн татварын дүн Торгуулийн дүн Алдангийн дүн Нийт
1 15 10 25.0 21,711,781.3 787,135.0 281,194.4 193,724.1 1,262,053.5