Хүний нөөц

ХҮНИЙ НӨӨЦ

НэрТогтоолын дугаарБатлагдсан огнооХавсаргасан файл
1ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан зарим гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН……2021-01-25
2Татварын албанд хураагч ажиллуулах журамA/972020-05-21ТАТАХ
3ТУБ ийн эрх олгох, эрхийг хасах, хүчингүй болгох журамA/982020-05-21ТАТАХ
4Татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн сургалтын журамA/772020-05-08ТАТАХ
5Татварын албанд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл ажиллах журамA/962019-05-24ТАТАХ
6Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам34/312019-04-01ТАТАХ
7Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам142019-03-25ТАТАХ
8Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам152019-03-25ТАТАХ
9Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам162019-03-25ТАТАХ
10Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам162019-03-25ТАТАХ
11Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам172019-03-25ТАТАХ
12Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам052019-01-30ТАТАХ
13Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм332019-01-23ТАТАХ
14Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай022019-01-19ТАТАХ
15Үндэсний татварын албаны хүний нөөцийн бодлого9832013-12-13ТАТАХ