Аж ахуй нэгж илгээгүй төлөвтэй баримтыг яах вэ?  

-Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч ААН борлуулалтын мэдээллээ 72 цагийн дотор татварын нэгдсэн системд илгээх үүрэгтэй ба тухайн байгууллага мэдээллээ илгээгүй тохиолдолд


-Хэрэглэгч баримт бүртгүүлэхдээ сугалааны дугаараа буруу шивсэн тохиолдолд

Эдгээр тохиолдлуудад  тухайн баримтыг устгаад дахин бүртгүүлдэг