ААН илгээгээгүй төлөвт байгаа баримтад хэрхэн гомдол гаргах вэ?