Таны худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнд борлуулагч тал баримт олгохгүй байх тохиолдолд та гомдол гаргах эрхтэй ба гаргасан гомдлын дагуу тухайн харьяа газрын хариуцсан байцаагч гомдлыг шийдвэрлэж өгнө.
Гомдол гаргах заавар.