И-баримтын сугалаанд хонжвор таарсан бол

Нэг сая таван зуун мянган төгрөгөөс доош бол
7.1.1. сугалааны тохирлын урамшууллын хэмжээ 1,500,000 төгрөг хүртэлх бол нэгдсэн системийн хэрэглэгчийн хэсэгт сугалааны тохирлын урамшуулал авах хүсэлтээ бүртгүүлнэ.
Нэг сая таван зуун мянган төгрөгөөс дээш бол
7.1.2.сугалааны тохирлын урамшууллын хэмжээ 1,500,000 төгрөг буюу түүнээс дээш бол харъяалах татварын албанд биечлэн очиж, холбогдох сугалааны тасалбар, иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичгийг хуулбар, хүсэлтийн хамт гаргаж өгнө.