(1) Худалдан авагч талаас Цахим төлбарийн QR баримт авах заавар

Борлуулагч талаас Цахим төлбөрийн QR баримт баталгаажуулах заавар

(2) Иргэн та цахим төлбөрийн QR баримтаа доорх зааврын дагуу аваарай

Малчин та цахим төлбөрийн QR баримтаа доорх зааврын дагуу баталгаажуулна уу