Мэдээ мэдээлэл

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2022 оны ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУРГАН ТАЙЛАН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2022  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 2021 оны ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУРГАН ТАЙЛАН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2021  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2020  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2020  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2021  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2022  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2023  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-2023 он

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2023.03 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2023.02 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2023.01 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.12 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.11 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.10 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.09 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.08 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.07 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.06 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.05 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.04 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2022.03 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ …

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-2023 он Read More »